Škoricová silica 2ml, 5ml
  • Škoricová silica 2ml, 5ml
  • Škoricová silica 2ml, 5ml
  • Škoricová silica 2ml, 5ml

Škoricová silica 2ml, 5ml

1.90€
0.90€
53 % off

Škoricová silica prírodná,

INCI: CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL
CAS: 8007-80-5
Charakteristika: Intenzívna vôňa, teplá, príjemne nasladlá, dôrazne korenistá.Je vyrobená parnou destiláciou z listov a vetví stromu škoricovníka.
 Vzhľad: kvapalina
Farba: žltá až červenohnedá
Vôňa: charakteristická
Hustota (pri 20 oC) - 1,045 – 1,070  g/cm3
Rozpustnosť: vo vode nerozpustná
Bod vzplanutia: 88 oC
Účinky v kozmetike:
·          Má antiseptické, čistiace a regeneračné účinky.
·          Prehrieva a prekrvuje pokožku, pomáha rýchlejšie odbúrať tukové tkanivo.
·          Je vhodná na prevenciu a elimináciu celulitídy.
·          Vôňa pôsobí afrodiziakálne.
·          Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.
 Použitie v kozmetických produktoch: do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Pridajte iba pár kvapiek. Môže podráždiť pokožku – je nutné urobiť test znášanlivosti.
Krajina pôvodu: Čína, Vietnam, Indonézia
Upozornenie: Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 Varovanie
Nebezpečná zložka: Esenciálny olej škorica
H302 – Škodlivý po požití.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P261 –  Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
2ml - 0,90 €
5ml - 1,80 €
  • Škoricová silica 2ml, 5ml
    1.90€
    0.90€
    * Objem: