Piškóta 2ml, 5ml
  • Piškóta 2ml, 5ml
  • Piškóta 2ml, 5ml

Piškóta 2ml, 5ml

1.90€
0.90€
53 % off
Popis vône: sladká, piškótová, citrusová
Parfum do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gelových sviečok.
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
Popis vône sladká, piškótová, citrusová
Použitie Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gelových sviečok
Doporučené dávkovanie Kozmetika 0,1-0,2%, Sviečky max 4%
Objem 2 ml
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie:

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.
EUH 208 – Obsahuje d-Limonene., 1,8 CINEOLE. Môže vyvolať alergickú reakciu.
2ml - 0,90 €
5ml - 1,80 €
  • Piškóta 2ml, 5ml
    1.90€
    0.90€
    * Objem: