Perníkové korenie 2ml, 5ml
  • Perníkové korenie 2ml, 5ml
  • Perníkové korenie 2ml, 5ml

Perníkové korenie 2ml, 5ml

1.90€
0.90€
53 % off

Popis vône: korenistá

Parfum do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gelových sviečok
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Doporučené dávkovanie: Kozmetika 0,1-0,2%, Sviečky max 4%

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 

Varovanie:

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekárku pomoc/starostlivosť.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu
2ml - 0,90 €
5ml - 1,80 €
  • Perníkové korenie 2ml, 5ml
    1.90€
    0.90€
    * Objem: