Káva + čokoláda 2ml, 5ml
  • Káva + čokoláda 2ml, 5ml
  • Káva + čokoláda 2ml, 5ml

Káva + čokoláda 2ml, 5ml

1.90€
0.90€
53 % off

Popis vône: čokoládová, kávová

Parfum do kozmetiky: pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gely, kúpeľové soli, krémy a do voskových a gelových sviečok
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Doporučené dávkovanie : Kozmetika 0,1-0,2%, Sviečky max 4%
 OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu …

EUH 208 – Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtyl)ethan-1-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

2ml - 0,90 €
5ml - 1,80 €
  • Káva + čokoláda 2ml, 5ml
    1.90€
    0.90€
    * Objem: